We love themes

A Digital Creative Agency with a difference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus tellus sed sem venenatis scelerisque. In non congue lacus. Proin volutpat mattis volutpat aenean id nunc.

Create since 1984

格兰芬多…加油!-Susie Phillips,Dr.Brendon Johnson,O.D.,伊利诺伊州佩金

Discvoer More
Graphic Design
HTML/CSS
Javascript Development
PHP

Meet the talents

Member

Cameron Todd

增透膜又叫减反膜,在各种光学器件、平板显示器、热反 射镜、太阳能电池等领域应用非常广泛,在现代光学薄膜生产 中占有十分重要的地位,其生产总量超过所有其他光学薄膜。当两列波的相位差正好是半个波长的奇数倍时,两列 波是相互削弱的,所以薄膜起到增透的效果,这就要求薄膜的 厚度正好是所需要增反的光线的1/4波长的奇数倍。 增透膜的制备方法有真空蒸镀法、溅射法、溶胶-凝胶法、 化学气相沉淀法等。付甜等通过酸碱两步法和溶胶-凝 胶技术制备了折射率梯度的纳米多孔SiO2宽带减反膜。采用 椭偏仪、FE-SEM、紫外-可见分光光度计等方法研究薄膜的光 学特性和表面形貌。结果表明,实验制备的SiO2薄膜具有可 控的纳米多孔结构,折射率在1.18~1.433之间可连续调节。 形成的宽带减反膜在可见光区域的平均反射率仅为0.44%。 张磊等在碱性条件下通过TEOS和MTES的共水解缩聚 反应制备了单甲基原位改性的SiO2溶胶,并使用提拉法在K9玻璃基片上镀制了疏水减反膜,通过TEM、FT-IR、AFM、UV-vis、AFM等方法对其进行了性能表征,结果表明,通过共 水解缩聚反应可以把甲基引入镀膜溶胶簇团中,改善了溶胶 簇团的网络结构,使薄膜得到相当好的疏水性能和更好的抗 激光损伤性能,同时薄膜能保持较好的减反射性能。 减反膜在现代光学薄膜生产中占有十分重要的地位,其 生产总量超过所有其他光学薄膜。减反膜的研究依赖于其制 备工艺,高质量的减反膜有利于其物理的研究和应用的发展。

Member

Donnie Brinkmann

报告通过价值链分析、pestel分析和波特五力分析对市场进行评估,考察了光学涂层行业的各个方面。该报告包括对光学涂层行业的市场驱动力、市场约束和关键行业趋势的定性描述。此外,该报告还深入评估了与全球和本地制造商的公司概况有关的市场竞争情况。

Member

Robert Gregory

除了让你在超低光下拍摄明亮照片的夜间模式之外,苹果还调侃了一个叫做深度融合(deep fusion)的新功能,这基本上就是类固醇的夜间模式。当在低到中等光照下拍摄照片时,人工智能引擎将在快门被拍摄之前拍摄9张图像,8张图像,然后在按下按钮时拍摄一个长曝光照片,以获得所有可能的曝光。然后深度融合将检查每个像素,以优化镜头的细节和噪声,创建可能的赌注照片。正如菲尔席勒所说,这是“计算摄影疯狂的科学”。

Member

Tom Harrison

总体来说,Guanjun Tan等人制造了一种在阳光下可以进行阅读的仿蛾眼纳米结构柔性显示屏,其具有宽光谱下的高增透表面。这种纳米结构具有优秀的光学性能,包括极低的光反射率(0.23%),高透过率(>95%)和低雾度(<1%),以及优秀的机械性能,包括高硬度、高柔韧性和自洁功能。这一材料拥有极其广阔的应用前景。

Our services

学薄膜表面光滑,膜层之间的界面呈几何分割;膜层的折射率在界面上可以发生跃变,但在膜层内是连续的;可以是透明介质,也可以是吸收介质;可以是法向均匀的,也可以是法向不均匀的。

Image

Historical data

很容易想到,如果改变一下膜的厚度,让两束反射光相遇时相差的路程变成波长整数倍再加上半个波长,那么它们不就变成波峰与波谷对应,总的强度为零了么?没错,一些常见的增透膜正是通过控制膜厚,让反射光的强度进一步降低。

Image

Powerful statificial

当时,沃德的小组正在使用盐和其他食品室产品,如小苏打和洗涤剂,来生长碳纳米管。在盐测试中,崔注意到氯离子侵蚀铝表面并溶解其氧化物层。

Image

Support online

光学增透膜沉积在光学元件表面,用以减少表面反射,增加光学系统透射,又称减反射膜。光学滤光膜用来进行光谱或其他光性分割,其种类多,结构复杂。光学保护膜沉积在金属或其他软性易侵蚀材料或薄膜表面,用以增加其强度或稳定性,改进光学性质。最常见的是金属镜面的保护膜。

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client

根据适合不同的需求,人们发现、常用的材料有氟化镁、氧化钛、硫化铅、硒化铅以及陶瓷红外光红外增透膜、乙烯基倍半硅氧烷杂化膜等。由于一般光学介质都是玻璃,并在空气中使用,那增透膜的折射率应接近1.23。现实中折射率小于氟化镁(折射率为1.38)的镀膜材料很少见,而且像氟化镁那样很好的满足各种条件的材料更是稀少。